Aanrader: schrijf een klachtenbeleid

Algemeen: mkb-reclame - Persoonlijke verkoop

Als u een klacht niet goed afhandelt, stijgt het zogenaamde ‘churn-risico’ met factor 6 (‘churn’ is het aantal klanten dat u in een bepaalde periode verlaat). Handelt u een klacht daarentegen positief af, dan daalt het churn-risico met factor 3. Hanteer deze checklist om uw klachtenbeleid te evalueren. 


Het is zaak om goed met klachten om te gaan. Dat betekent echt niet altijd dat u de klant zijn zin moet geven. Een klachtenbeleid kan helpen.

1.   Algemeen belang van het klachtenbeleid

 • Het streven om klanten tevreden te stellen heeft in ons bedrijf de hoogste prioriteit.
 • Managers en medewerkers van ons bedrijf grijpen klachten aan als een kans.
 • Doelstellingen en taken van het klachtenbeleid zijn duidelijk en helder omschreven.
 • Leidinggevenden maken regelmatig tijd vrij om klachtenbrieven te lezen en te beantwoorden.
 • Klachtenrapporten hebben een hoge prioriteit tijdens managementvergaderingen.

 

2.   Stimuleren dat klachten worden geuit

 • Wij willen dat zo mogelijk álle ontevreden klanten met hun klachten naar buiten komen.
 • Wij stimuleren klanten om, als ze niet tevreden zijn, met een klacht bij ons te komen.
 • Klanten weten precies tot wie ze zich moeten wenden als ze een klacht willen indienen.
 • Wij maken het voor de klant eenvoudig om met een klacht te komen (bijvoorbeeld door het meesturen van een antwoordkaart of door een voordelige, telefonische helpdesk).
 • De hulpbronnen van het klachtenmanagement worden aangepast aan de communicatiewensen van de klanten.

 

3.   Het indienen van klachten

 • Alle klanten die met klachten komen, krijgen meteen - bij het eerste contact - te horen dat het bedrijf uiterst serieus zal proberen het probleem op te lossen en de klant weer tevreden te stellen.
 • Alle medewerkers die worden geconfronteerd met een klacht, voelen zich verantwoordelijk voor de oplossing.
 • Alle ontvangen klachten worden snel en adequaat doorgespeeld aan degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn.
 • Bij het aanhoren van klachten worden de noodzakelijke gegevens volledig en juist genoteerd.
 • Er bestaan goed gestructureerde formulieren en computerschema’s voor het noteren van klachten.

 

4.   Het afhandelen van klachten

 • Voor de afhandeling van klachten beschikken wij over duidelijke richtlijnen die geen aanleiding geven tot misverstanden.
 • De verantwoordelijkheden voor het hele klachtenbeleid alsmede voor onderdelen hiervan zijn duidelijk omschreven.
 • Er zijn afhandelingsschema’s en/of klachtenkaarten beschikbaar (ook qua tijd) met betrekking tot de behandeling van klachten.
 • Als het tijdschema niet wordt aangehouden, volgt er een interne waarschuwing.
 • Wanneer er aanzienlijke vertragingen optreden, worden de klachten automatisch doorgegeven aan een superieur.

 

5.   Reacties op klachten

 • Alle klagers ontvangen een ontvangstbevestiging en een eindreactie, alsmede - indien nodig - een tussentijds bericht.
 • Voor het verzenden hiervan bestaan duidelijke tijdsvoorschriften (tijdschema’s).
 • De antwoorden aan de klanten zijn gepersonaliseerd en gaan in op de specifieke omstandigheden van het betreffende geval.
 • De antwoorden bevatten excuses en er wordt spijt betuigd voor de overlast die de klant heeft ondervonden.
 • Klagers wordt een eerlijke oplossing van hun probleem geboden.

 

6.   Beoordeling van klachten

 • Het aantal binnengekomen klachten wordt regelmatig in kwantitatief (en kwalitatief) opzicht geanalyseerd.
 • De beoordeling vindt plaats per categorie, bijvoorbeeld per groep klanten, groep producten, qua probleem en qua tijd.
 • Belangrijke problemen van klanten worden onderworpen aan een grondige analyse.
 • Systematisch wordt geprobeerd om problemen in de toekomst te vermijden (bijvoorbeeld door het inzetten van planningsmethoden en teams die verbeteringen aanbrengen).
 • De belangrijkste resultaten van de klachtenbeoordeling worden regelmatig weergegeven in rapporten, zowel wat doelgroepen betreft als qua tijdsaspect, oplossingen en kosten.

 

7.   Klachtenbeleid - controle

 • De snelheid van maatregelen waarmee problemen worden opgelost, wordt systematisch geanalyseerd.
 • Regelmatig wordt er gecontroleerd of men zich aan deze voorschriften houdt.
 • Regelmatig wordt er gepeild in welke mate klagers tevreden zijn over de afhandeling van klachten.
 • Er wordt aandacht gegeven aan de kosten en het rendement van het klachtenbeleidsysteem.

 

8.   Personeelspolitieke aspecten van het klachtenbeleid

 • Er bestaan heldere en duidelijke gedragsvoorschriften ten aanzien van het contact tussen medewerkers en klanten die met klachten komen.
 • Medewerkers gaan niet direct bij het uiten van de klacht in de verdediging.
 • Medewerkers worden getraind om op de juiste wijze met dergelijke situaties om te gaan.
 • Medewerkers die betrokken zijn bij de afhandeling van klachten, worden intensief ingelicht over methoden, verantwoordelijkheden en de gebruikte technologie.
 • Medewerkers die het contact met klanten onderhouden, hebben een grote mate van vrijheid van handelen ten aanzien van het oplossen van problemen.
 • Klantgericht probleemoplossend gedrag wordt gestimuleerd met een premiesysteem.

 

9.   Organisatorische aspecten van het klachtenbeleid

 • Er bestaat een klachtenafdeling (klantenservice).
 • Er bestaat een efficiënte werkverdeling tussen de gecentraliseerde en de gedecentraliseerde klachtenafhandeling.
 • De klachtenafdeling heeft volledige bevoegdheden voor wat betreft het beantwoorden van alle van de klant ontvangen brieven, telefoontjes, e.d.
 • De bevoegdheden van de klachtenafdeling zijn, in verhouding tot andere bedrijfsafdelingen, duidelijk geregeld.
 • Er bestaan voor het klachtenbeleid duidelijke taakomschrijvingen en er is een exact gedefinieerde budgetverantwoording.

 

10. Technologische aspecten van het klachtenbeleid

 • Om efficiënt alle taken af te handelen, wordt er gebruikgemaakt van een computergestuurd programma klachtenmanagement.
 • Het toegepaste computerprogramma bevat een snelle en gestructureerde inbreng van gegevens terwijl de klant zijn klacht uit.
 • Het gebruikte programma maakt het mogelijk de hele gang van zaken automatisch op te slaan.
 • Het programma bevat veelomvattende beoordelings- en controle-elementen.
 • De technologie maakt consistent deel uit van een omvangrijk klachtenbeleidsconcept.

 

11. Uw bedrijfsspecifieke punten

 • ____________________________________________________
 • ____________________________________________________
 • ____________________________________________________
 • ____________________________________________________
 • ____________________________________________________
 • ____________________________________________________
 • ____________________________________________________
 • ____________________________________________________
 • ____________________________________________________

  

 

Afbeelding van Ryan McGuire via Pixabay