Onzekere markt? Houd er rekening mee in je offertes

Offertewegwijzer

Corona, Oekraïne, ... Het leidt allemaal tot onzekere markten en stijgende en/sterk fluctuerende inkoopprijzen. Speelt dit in jouw branche? Houdt er dan rekening mee in je offertes.


De prijzen van olie, brandstof, gas, metaal, hout, enz. zijn enorm gestegen. Handel je hier zelf in of volg je het nieuws goed, dan is dit niks nieuws voor je. In sommige branches hanteert met tegenwoordig gewoon dagprijzen. Deze stijgende prijzen kunnen echter ook tot een prijsstijging van andere producten leiden. Alle reden dus voor jou om ook je eigen prijzen te verhogen. Waar wat nu als je helemaal niet weet wat de prijzen de komende tijd gaan doen. Gaan ze nog verder stijgen? Hoe ga je daar in je offertes mee om?

De eigen inkoop

Koop je materialen en producten in die je zelf verder verwerkt en verkoopt? En zijn deze prijsgevoelig? Check dan goed welke voorwaarden joúw leveranciers hanteren. Kan het zijn dat je iets voor 100 hebt besteld en dat je er straks 150 voor moet betalen? Hou hier rekening mee als je zelf orders plaatst, bestellingen doorgeeft en offertes goedkeurt. Check wat er in de voorwaarden van je eigen leveranciers staat.

Aanbod en aanvaarding

De prijsopgave. Een prijsopgave is geen offerte. Als je antwoord geeft op de vraag “Wat kost …. bij jullie?”, dan doe je een prijsopgave. Dat is nog geen aanbod. Een aanbod doen. De term offerte kent de wet niet. Het is een schriftelijk aanbod dat je doet. En de term aanbod kent de wet wel. Er is juridisch pas sprake van een aanbod als het aanbod ‘bepaalbaar is’ en hiervan is sprake als je offerte alle kernbedingen bevat. Dit zijn alle essentiële elementen van de latere overeenkomst. Denk aan: wie het aanbod doet, aan wie het aanbod gericht is, wat er wordt aangeboden, tegen welke prijs, enz. Wordt jouw aanbod, jouw offerte, aanvaard, dan is er sprake van een overeenkomst.

Offertes en sterk fluctuerende prijzen

Je kunt op verschillende manieren in je offertes rekening houden met sterk fluctuerende prijzen. Geldigheidstermijn. Vandaag een offerte uitbrengen, die pas over een jaar wordt geaccepteerd? Daar zit je niet op te wachten. Daarom is het altijd slim om een geldigheidstermijn oftewel een aanvaardingstermijn te noemen. Daarmee verlaag je bovendien het risico dat je inkoopprijs sterk stijgt. Herroepen. Als je een offerte uitbrengt en die is nog niet aanvaard, dan mag je jouw offerte herroepen. Je mag je offerte terugtrekken en eventueel opnieuw uitbrengen met aangepaste prijzen. Maar... als je een geldigheidstermijn in je offerte hebt genoemd, dat mag je de offerte niet herroepen. Vrijblijvende offerte. Over de vrijblijvende offerte is in de praktijk nogal wat onduidelijkheid. Voor een klant is een offerte namelijk altijd vrijblijvend. Totdat hij of zij er ‘ja’ tegen heeft gezegd.

Als je jouw offerte vrijblijvend maakt en de klant accepteert deze, dan mag je de offerte nog herroepen. Je moet dat dan wel meteen (‘onverwijld’) na de aanvaarding doen. Je mag in zowel de offerte en/of in de algemene voorwaarden opnemen dat je offerte vrijblijvend is.

Opdrachten voor de lange termijn

Er zijn tegenwoordig veel branches waar offertes worden geaccepteerd en die pas na maanden worden uitgevoerd. Heb je ook al maanden aan opdrachten binnen? Stel, je bent schilder en voor het vervangen van dubbelglas met HR++ glas zit je al vol 4 maanden vol. Dan loop je dus risico dat je straks méér geld aan de inkoop kwijt bent. Je kunt in je offerte of in je voorwaarden aangeven dat bij grote prijsstijgingen je alles of een deel van de prijsstijging bij de klant in rekening kunt brengen. Bouwsector. In de bouwsector wordt een dergelijke risicoregeling al lang toegepast in de UAV 2012 (par. 47) en in de AVA (art. 5). Je kunt overwegen een regeling van gelijke strekking in je offertes en/of algemene voorwaarden op te nemen.

Risicoregeling UAV 2012 kostenverhogende omstandigheden

Hoofdstuk XIV UAV 2012. Kostenverhogende omstandigheden

  • 47. Kostenverhogende omstandigheden
  1. Onder kostenverhogende omstandigheden worden in deze paragraaf verstaan omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die de aannemer niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk aanzienlijk verhogen.
  2. Indien kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in het eerste lid intreden heeft de aannemer aanspraak op bijbetaling, in voege als omschreven in het volgende lid en behoudens het bepaalde in het vierde lid.
  3. Indien de aannemer van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden dient hij de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Alsdan zal de opdrachtgever op korte termijn met de aannemer overleg plegen omtrent de vraag of kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden en zo ja, in hoeverre de kostenverhoging naar redelijkheid en billijkheid zal worden vergoed.
  4. De opdrachtgever is gerechtigd om in plaats van toe te stemmen in een vergoeding als bedoeld in het derde lid het werk te beperken, te vereenvoudigen of te beëindigen; alsdan zal het door de opdrachtgever verschuldigde naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld.
  5. Indien in de UAV of elders in de overeenkomst bijzondere voorschriften zijn opgenomen omtrent kostenverhogende of buitengewone omstandigheden, is voor wat de in die voorschriften geregelde gevallen betreft het bepaalde in deze paragraaf niet van toepassing.

Maak uw offertes vrijblijvend, noem een geldigheidstermijn of neem een risicoregeling op in uw algemene voorwaarden. Daarmee verlaagt u uw financiële risico’s in geval uw eigen inkoopprijzen plotsteling sterk stijgen.


  Afbeelding van Steve Buissinne via Pixabay