Een contract voor langere duur, denk aan opzegbeding

Offertewegwijzer

Denk aan het opzegbeding. Want het kan zijn dat je voor een langere duur een overeenkomst wilt sluiten met een klant. Die overeenkomst verplicht je dan tot het doen van zaken. Maar wat als je er dan vanaf zou willen? 


Duurovereenkomst onbepaalde tijd

Opzeggen. Duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen altijd worden opgezegd, ook als er in de overeenkomst geen opzegbeding staat. Soms zul je daarbij rekening moeten houden met een opzegtermijn. Hoe groter het belang van de klant is en hoe langer de overeenkomst heeft geduurd, hoe langer de opzegtermijn zal moeten zijn. Soms zul je ook rekening moeten houden met een schadevergoeding, bijv. als er een grote investering door een klant is gedaan.

Duurovereenkomst voor bepaalde tijd

Opzegbeding. Een duurovereenkomst voor bepaalde tijd loopt ‘vanzelf’ af op de afgesproken tijd en kan alleen tussentijds worden opgezegd als er een opzegbeding in de overeenkomst staat of als er sprake is van onvoorziene omstandigheden waardoor het niet redelijk is de overeenkomst in stand te houden. Onvoorziene omstandigheden. Onvoorziene omstandigheden zijn omstandigheden die op het moment dat de overeenkomst werd gesloten, niet voorzien zijn of niet voorzien hadden kunnen worden. Uit rechtspraak blijkt dat dat niet snel het geval is. Stel, je bent aannemer en sluit een duurovereenkomst met een klant en een maand later krijgt deze een aanbod van een andere aannemer die 10% goedkoper is. Dan is dit geen onvoorziene omstandigheid.

De raamovereenkomst

Ook de raamovereenkomst of mantelovereenkomst is een duurovereenkomst.

Het opzegbeding

Een opzegbeding is een beding dat opgenomen kan worden in de duurovereenkomst. Beide partijen kunnen zich beroepen op dit beding om zo de overeenkomst te beëindigen.  Uitgangspunt is contractvrijheid: partijen kunnen zelf bepalen hoe zij het beding opstellen. Opzegbeding met voorwaarden. Het is verstandig om voorwaarden te koppelen aan het opzegbeding. Daarmee heb je meer zekerheid. Anders kan je leverancier of klant zonder opgaaf van reden de overeenkomst opzeggen. Een opzegtermijn. Aan een opzegbeding zit een opzegtermijn gekoppeld. In de praktijk is het vaak zo dat hoe langer de duur is waarvoor de overeenkomst gesloten wordt, hoe langer de opzegtermijn is. Gedurende de opzegtermijn moet men bijvoorbeeld op zoek naar een nieuw servicebedrijf, een nieuwe aannemer, enz. Tip. Vraag je zelf vooraf af wat de gevolgen van een opzegging zijn en hoelang je nodig hebt om je zaken te regelen. Andere voorwaarden. Ook bij het bepalen van andere voorwaarden zijn de partijen geheel vrij. Zo kunnen er voorwaarden gekoppeld worden aan de werkwijze en aan materialen waarmee gewerkt wordt. Maar ook zaken als betrokkenheid bij strafbare feiten en overmacht kunnen als voorwaarden aan de opzegging gekoppeld worden. Wat er in een opzegbeding moet staan, is per overeenkomst verschillend. In ieder beding staat in ieder geval de opzegtermijn en de voorwaarden voor opzegging. Door in een duurovereenkomst voor bepaalde tijd een opzegbeding op te nemen, heb je de meeste zekerheid. Je kunt kiezen voor een open opzegbeding (opzeggen zonder opgaaf van redenen) of een opzegbeding met voorwaarden.

Voorbeeld opzegbeding

Partijen komen overeen dat deze duurovereenkomst/raamovereenkomst gesloten wordt voor de duur van [.../voor onbepaalde tijd]. Partijen wensen daarbij beide het recht van tussentijdse opzegging te behouden en houden daarbij een opzegtermijn van [... maanden] aan. Opzegging geschiedt schriftelijk/opzegging geschiedt middels aangetekende brief. Partijen zijn onderstaande voorwaarden voor opzegging overeengekomen. Opzegging geschiedt [enkel/onder meer, maar niet uitsluitend] op gronden zoals vastgesteld door partijen. Overmacht is [een/geen] geldige grond voor beëindiging van de duurovereenkomst met inachtneming van de opzegtermijn.


Een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan in principe altijd opgezegd worden. In een duurovereenkomst voor bepaalde tijd neemt u het beste een opzegbeding met voorwaarden op, dat biedt de meeste zekerheid.